مقاله


کد مقاله : 13980818752583020126

عنوان مقاله : برهان إن و لم و بررسی کارکرد برهان در فلسفه از منظر علامه طباطبایی

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 123

فایل های مقاله : 463 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سینا علوی تبار sinaalavitabar9889@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

برهان، قیاسی است که از یقینیات تشکیل شده باشد و نتیجه یقینی از آن حاصل شود. برهان به دو قسم لمی و إنی، و لمی نیز به لم مطلق و غیر مطلق تقسیم می‌شود. برهان إنی هم به دلیل و إن مطلق و ملازمات عامه تقسیم می‌شود. منطق‌دانان و فلاسفه بر آن‌اند که از میان انواع براهین، تنها برهان لم و إن ملازمات منتج یقین هستند. علامه طباطبایی با توجه به مبنای خاص خود در بحث عرض ذاتی بر این باور است که در فلسفه نمی‌توان از براهین لمی استفاده کرد و در فلسفه تنها براهین إن ملازمات جاری می‌شوند. در این نوشتار به تبیین انواع برهان پرداخته شده و سپس بیان علامه طباطبایی در مورد کارکرد برهان در فلسفه بیان گردیده و در نهایت مقدمات کلام علامه طباطبایی در کارکرد برهان إن ملازمات بررسی و نقد شده است.