جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 8
شماره 8 سال 5
بهار - تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

DOI : 0
کلمات کلیدی : سرمقاله
چکیده: همیشه ایجاد یک دیدگاه نو و ابداع یک تفکر جدید، لوازم و آثار مخصوص آن تفکر و دیدگاه را در پی دارد. امکان فقری از مبدعات حکمت متعالیه جناب صدر المتالهین می باشد که با تبیین صحیح و اثبات آن بسیاری از مسائل و مباحث در علوم مختلف اعم از فلسفی و غیر فلسفی، متأثر از آن می شوند. این پژوهش به دنبال لوازم و تاثیرات امکان فقری بر برخی از مفاهیم اخلاقی است که با تبیین صحیح امکان فقری تحولی بزرگ می یابند. در مقدمه سعی می شود تبیین صحیح امکان فقری بر اساس مبانی حکمت متعالیه ارائه شود و پس از آن گزاره های اخلاقی مورد نظر در این پژوهش، به واسطه این بینش و نگاه فقری مورد بررسی قرار گرفته و رشد و ترقی این مفاهیم به نمایش گذارده شود. در نتیجه جایگاه نظریه دقیق و عمیق امکان فقری در حکمت متعالیه و تاثیر شگرف آن بر اندیشه انسان ها را به خوبی می توان مشاهده کرد. گزاره های اخلاقی مورد بحث در این پژوهش از مواردی است که برای شروع سیر و سلوک و گام نهادن در راه رسیدن به مقصود اصلی عالم خلقت، لازم اند و سالک باید آن ها را در خود ایجاد نماید تا بتواند گامی به سوی محبوب خود بردارد. یقظه، تکبر، خشوع، اخلاص، شکر، خوف و رجاء از جمله این گزاره های اخلاقی می باشند.
حامد کریمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : امکان فقری، ، گزاره های اخلاقی، ، هویت ربطی، ، بینش فقری، ، صدرالمتالهین، ، سیر و سلوک،
از زمان شروع فلسفه برای کودک، که با هدف رشدِ تعالی انسان آغاز شد، این پیش فرض بدیهی گرفته شده است که مفاهیم فلسفی، قابلیت تنزیل و ساده سازی را دارند و بر همین مبنا کتاب ها و مقالات و برنامه های زیادی انجام شده. اما دلیل اینکه آیا خود آن مفاهیم فلسفی غامض، سوای از ادراک یا عدم ادراک کودک، قابلیت تنزل را دارد یا خیر، سخن دیگری است که کمتر به آن پرداخته شده .ما در این مقاله بر آن هستیم که اثبات کنیم که این کار شدنی است و دلالیل عقلی خصوصا با مبانی ملاصدرا و نقلی و شواهدی هم خواهیم آورد که.ما در امور محاوره ای خود چاره ای جزء تنزل و نه حتی برای کودک نداریم. این دلایل برای این است که اولا مبنایی بودن کار حول فلسفه برای کودک مشخص می شود و ثانیا با ارائه ی دلیل، ساختار تنزیل معلوم خواهد شد چون هرساختاری در یک پارادایم معنا مییابد.
مصطفی زارعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تنزیل{ساده سازی} ، فلسفه برای کودکان ، مفاهیم فلسفی ، ملاصدرا ، حقیقت ، ادراک ،
یکی از وجوه تمایز بین حکمت متعالیه با مکاتب فلسفی پیشین، در روش فلسفی حکمت متعالیه نهفته است. ملاصدرا در این روش در ضمن پایبندی به اصول روش عقلانی و برهانی، از روش‌های شهودی و وحیانی نیز بسیار بهره برده است. این امر، روش حکمت متعالیه را به روشی تألیفی از سه روش مذکور تبدیل کرده است. در این نوشتار روش مذکور همراه با ارائه نمونه‌های عینی، واکاوی و مبانی بکارگیری این روش بیان و ارزیابی شده است.
جواد دلپذیر
DOI : 0
کلمات کلیدی : حکمت متعالیه ، روش‌شناسی ، روش عقلی برهانی ، شهود ، دین ، روش شهودی ، روش وحیانی ، روش تألیفی
این مقاله به بررسی آراء اندیشمندان درباره رابطه «علیت» و «اختیار» در انسان پرداخته است. در بسیاری از موارد دیده می‌شود که متفکران به ناسازگاری این دو مقوله اشاره می‌کنند. عده‌ای از آن‌ها بر این باورند که اگر علیت پذیرفته شود، با توجه به ضرورتی که در اصل علیت وجود دارد، باید معلول نیز از وجودی جبری برخوردار شود و این با صدور اختیاری افعال از فاعل مرید ناسازگار است. همچنین ما ملاک اختیاری بودن فعل را صدور آن از جانب فاعل مرید می دانیم، اما اگر قدری دقیق بنگریم، می‌توان این ملاک را دچار خدشه کرد؛ آیا «اراده» خود امری ارادی است؟ اگر ارادی نباشد که ملاک اختیاری بودن فعل باطل می‌شود و اگر ارادی باشد سر از تسلسل در می‌آورد در نتیجه اختیار نفی می‌گردد. این گونه اشکالات باعث شده است تا نظریات متفاوتی در خصوص رابطه علیت و اختیار مطرح شود. در این تحقیق ضمن توضیح و دسته‌بندی رویکردهای مختلف، به بررسی انتقادی آنها نیز پرداخته‌ شده است و در آخر نظریه ملاصدرا و تابعین ایشان که بهترین پاسخ برای رفع اشکال دانسته شده است، مورد تدقیق قرار گرفته است. *کلید واژه‌ها: علیت، اختیار، اراده، سازگاری علیت با اختیار
محمد عباسی - يارعلي کردفيروزجايي
DOI : 0
کلمات کلیدی : علیت، ، اختیار، ، اراده، ، سازگاری علیت با اختیار
یکی از مسائلی که در مبحث علت و معلول دربین فلاسفه اسلامی مطرح گشته است ، مسئله علت غایی است که نباید با واژه غایت خلط نمود و مترادف با آن دانست ، زیرا علت غایی به معنای «مالاجله الفعل » و غایت به معنای «ما ینتهی الیه الحرکة » است. از ویژگی های علت غایی این است که متقدم بر صدور فعل و از شئون فاعل است ؛ به خلاف غایت که متأخر از صدور فعل بوده و آن کمال ثانی برای فعل محسوب می گردد. به تبع فلاسفه اسلامی ، علامه طباطبایی نیز به بحث از علت غایی و احکام آن پرداخته است. ایشان در نهایة الحکمة ، درذیل مبحث علت غایی ، عبارتی را آورده است ، که در ظاهر ، علت غایی را عین غایت دانسته و بین آن ها تفاوتی قائل نشده است ، لکن با ادله و شواهدی که در این مقاله آورده می شود ، اثبات می گردد علامه آن دو را مغایر یکدیگر می داند.
ایمان دین دار اصفهانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : علت غایی ، غایت ، مالاجله الفعل ، ما ینتهی الیه الحرکة ، علامه طباطبایی ، فاعل های طبیعی
در کتب منطق اسلامی مباحثی شامل تناقض و عکس‌مستوی و... یافت می‌شود. تفاوت مشهود در نوع نگاه عالمان منطق در خصوص جایگاه و اهمیت این مباحث، مبدء این سؤال است که احکام قضایا در دیدگاه منطق‌دانان‌اسلامی چه اهمیت و جایگاهی و در طول تاریخ منطق چه تحولاتی داشته است؟ و اینکه این تحولات چه تاثیری بر علم منطق داشته است؟ در این مقاله، بنا بر یافته‌هایی که از کتب قدما و متأخرین منطق دان به دست آمد، سیر تطور احکام قضایا (با تاکید بر قضایای حملیه) به سه دورة تاریخی تقسیم شده است و در هر دوره با لحاظ تاریخ حیات نویسنده، تبویب کتاب آن‌ها شناسایی شده و جایگاه احکام قضایا در آن کتاب و همچنین تعداد احکامي که به آن اشاره کرده‌اند، مطرح شده است.
علی ابراهیم پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : احکام قضایا ، استدلال مباشر ، تناقض ، عکس‌مستوی
حکمت ادبی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حکمت ادبی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
مدیر مسئول :غلام‌رضا فیاضی (استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
سردبیر :روح‌الله سوری (استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم)
هیئت تحریریه :
رضا اسحاق نیا (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
علی امینی نژاد (استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم)
محمد حسین زاده (استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
احمد حیدرپور (استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
حسن رمضانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
روح الله سوری (استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم)
سید یدالله یزدان پناه (استاد عالی فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم)
یارعلی کردفیروزجایی (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم)
مجتبی مصباح (دانشيار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني)
شاپا : 2476-4302
شاپا الکترونیکی : 2476-4302

نمایه شده