شناسنامه


صاحب امتياز: مرکز آموزش تخصصي فلسفه اسلامي

مدير مسئول: غلامرضا فياضي

سردبير: روح الله سوري

مدير اجرايي: ابوالفضل عسگري‌کاشی

ويراستار: سیدمهدي قافله‌باشي

طرح جلد و صفحه‌آرايي: محمدحسن محرابيون

آدرس: قم ـ خيابان 19دي (باجک)، کوچه3 (کوچه مسجدسيداسماعيل) مدرسه مهديه (مرکز آموزش تخصصي فلسفه اسلامي)

کدپستي: 3714717863

تلفن: 37759375 ـ 025

آدرس تارنمای مجله: www.nasimekherad.ismc.ir

قيمت: 10000 تومان

مجوز نشر: 76690 مورخ 10/12/1394

شاپا (ISSN): 2476-2302

مجله «نسیم خرد» به استناد مصوبه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه ۵۸۵ شورای عالی حوزه‌های علمیه، در جلسه ۹۴ مورخ 1397/3/30 کمیسیون نشریات علمی حوزه، رتبه «علمی ـ ترویجی» دریافت نمود.