اهداف و چشم انداز


  1. تبیین و پاسداشت آموزه­ های دينی در عرصه انديشه فلسفی اسلام. 
  2. ايجاد فضایی مناسب برای تضارب آرا و رشد علمی دانش پژوهان و پژوهش­گران فلسفه.
  3. معرفی و نقد نظريات علمی در زمينه اندیشه فلسفی.
  4. پاسخ­گويی به شبهات در زمينه فلسفه اسلامی.