مقاله


کد مقاله : 13990208959493030139

عنوان مقاله : تشـكيك عرضـي

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 101

فایل های مقاله : 459 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد هادي رحماني r136030@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تشکیک به‌معنای تمايز در ميزان بهره‌مندي از حقيقتي واحد و بازگشت وجه اشتراك به وجه امتياز مي‌باشد ملاک اتحاد تشکیک طولی حقیقت وجود و ملاک تمایز آن مراتب وجود در شدت و ضعف است. تشکیک عرضی در بین حقايقی مطرح مي‌شود که یک رتبۀ وجودی دارند و ازلحاظ شدت و ضعف یک‌سان‌اند، اما با يكديگر تمایز دارند؛ تمایز در این مقام به‌معناي ماهیات و تشخیص افراد است. ازآنجا‌که اصالت با وجود است، همة اقسام تمایز باید به وجود بازگردد؛ ازاين‌رو، تشکیک عرضی نیز به وجود باز می‌گردد که اين نوشتار چگونگي بازگشت آن را براساس مبانی گوناگون اعتباریت بیان مي‌كند. در تشکیک طولی ملاک تمایز مراتب وجود، و در تشکیک عرضی حدود وجود (در تمایز نوعی) و تشخص وجود (درتمایز افراد) است که درواقع هردو به وجود باز می‌گردد. البته باید این ملاک را براساس اقوال مختلف تشکیک یعنی تشکیک عامی، خاصی و خاص الخاصی نیز تطبیق کرد تا با یکدیگر اشتباه نشوند.